นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี 2564
พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี 2564
วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวเปรมกมล ธีโรภาส รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี 2564
เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ พร้อมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ซึ่งตรงกับวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี โดยถือเป็นวันสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย จนกลายเป็นแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ และหล่อเลี้ยงพสกนิกรให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมาจนถึงปัจจุบัน และด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า จึงได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และจัดพิธีดังกล่าวขึ้นทุกปี โดยประชาชนสามารถแสดงออกถึงความจงรักภักดี ด้วยการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม สร้างความรักความสามัคคี และช่วยกันพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบไป ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th