นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564
วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564 เพื่อพิจารณาความเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2564-2569) และกรอบแนวทางการดำเนินงานสร้างการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ ที่สอดคล้องยุทธศาสตร์และกรอบแนวทางขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2565 พร้อมทั้งพิจารณาโครงการพัฒนาและรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะเชิงพื้นที่ของผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม Convention 2 โรงแรมวินทรีซิตี้ รีสอร์ท ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th