นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ***ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่***QR CODE (บาร์โค้ด สองมิติ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 
เมษายน 2563
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
25/3/2563 
วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จังหวัดเชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก)นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย..
23/3/2563 
วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเ..

23/3/2563   เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และเลื่อนการกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ เกี่ยวกับในการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
14/2/2563   รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์กาาบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
11/2/2563   ประกาศรายชื่อผู้สอชบคัดเลือกในการสอบคัดเลือกฯ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
31/1/2563   ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1
24/1/2563   กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามข้อแนะนำขอสำนังานตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
4/6/2561
19/7/2561
 
16/9/2562  
งานพระธรรมทูตสัญจร ภายใต้โครงการ มรรควิถี สามัคคีบวร
14/9/2562  
ประชุมคณะกรรมการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
3/9/2562  
งานธรรมทูตสัญจรกับคณะสงฆ์ อำเภอแม่แตง
 
2/1/2563    ประชาสัมพันธ์โครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่น 19256 "นวักรเพื่อสังคม"
10/9/2562    ประชาสัมพันธ์มตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ"ชิมช็อบใช้"
22/7/2562    ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของจังหวัดเชียงใหม่ รายงานปรับปรุงตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
คำเมือง :ก๊ะตั้ง
คำแปล ก. แทง กระทุ้ง ตั้ง ก็ว่า


  
 
   
   
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th
วิสัยทัศน์อบจ.เชียงใหม่
โครงสร้างส่วนราชการ
อบจ.ส่วนแยกเขตใต้
อบจ.ส่วนแยกเขตเหนือ
กรอบยุทธศาสตร์อปท.
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แผนดำเนินงานอบจ.
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การติดตามและประเมินผล
แผนบริหารความเสี่ยง
รายงานการรับฟังความคิดเห็น (ประชาคม) แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการเงินประจำเดือน/ประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
รายงานการประชุมสภา
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่น
การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อบจ.ชม.
ศูนย์ดำงรงธรรม อบจ.เชียงใหม่ รับฟังข้อคิดเห็น/ร้องเรียน
รายงานสรุปการรองเรียนประจำปี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น