km
 


  การระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานและโครงการในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
web51_5
นายกองค์การบริการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นในการประชุมศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่(Clinic Center) โดยเป็นการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานและโครงการในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th