km
 


  การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน

pic130851

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ และ รอ.สุทัศน์ เตริยาภิรมย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ ต.แม่สา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแก่ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา และเผยแพร่ส่งเสริมการเรียนรู้และกระตุ้นให้ราษฎรได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริไปใช้เป็นแนวทางอย่างเป็นรูปธรรม

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th