km
 


  บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายและแนวทางการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายและแนวทางการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบนโยบาย การประสานความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน นอกจากนั้นในการประชุมครั้งนี้ได้มีส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ , ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงข้อราชการและขอความร่วมมือจาก อปท. ในการทำแผนงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th