km
 


  การประชุมศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (clinic center)

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (clinic center) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด โดยมุ่งหวังให้ส่วนราชการ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วม เกิดการประสานความร่วมมือในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานต่อการแก้ปัญหา ที่เป็นรูปธรรมเพื่อตอบสนองต่อประชาชนในพื้นที่ให้ได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะประเด็นปัญหาที่เป็นเรื่องสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ ปัญหาหมอกควัน ปัญหาอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูเทศกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึง ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น ไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ใหม่ 2009 ไข้หวัดนก เป็นต้น
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th