km
 


  แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น(Clinic Center) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ?แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลว 23 พ.ย. 52? เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีไชยวุฒิวุฑฒิรักษ์ จากสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดกับผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติงาน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th