km
 


  โครงการทัศนศึกษาดูงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธธรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการทัศนศึกษาดูงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธธรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโรงงานทำปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 120 คน เข้าร่วมการทัศนศึกษาฯ เพื่อที่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนจะได้รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสามารถนำความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th