km
 


  โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของ องค์การ UNESCO จังหวัดเชียงใหม่

 

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การ UNESCO จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ผู้ประกอบการด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบความเป็นมาในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00?15.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
        การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยดี มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 190 คน ประกอบด้วยผู้ประกอบการด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 DSC 0013 resize
 
 DSC 0024 resize
 
 DSC 0028 resize
 
 DSC 0058 resize
 
 DSC 0072 resize
 
 DSC 0104 resize
456
 
 
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th