km
 


  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่

   ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และเพิ่มขีดความสามารถศักยภาพด้านการตลาดให้แก่ผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ให้ได้มาตรฐานเชียงใหม่ และมาตรฐานเด่นระดับประเทศในอนาคต โดยได้ฝึกอบรมฯ เมื่อวันที่ 6  มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ และไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาส่งเสริมทุนทางชุมชน และกระบวนการในการขอใช้เครื่องหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกับสินค้าท้องถิ่น ณ จังหวัดลำพูน ในวันที่ 7 มีนาคม 2561
   การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ประกอบด้วย ผู้ผลิตและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นด้านต่างๆ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ในจังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 160 คน 

DSC 0002 resize
 
DSC 0011 resize
 
DSC 0059 resize
 
DSC 0075 resize
 
DSC 0095 resize
 
DSC 0768 resize
 
DSC 0786 resize
 
DSC 0796 resize
 
DSC 0809 resize
 
DSC 0961 resize
456
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th