km
 


  โครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการการปลูกไผ่เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่า อำเภอแม่แจ่ม

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการการปลูกไผ่เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่า อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้แนวคิดเบื้องต้นให้กับเกษตรกรในเรื่องวนเกษตร ตามแนวทางตามศาสตร์พระราชา สร้างการเรียนรู้ ทักษะ เทคนิคการปลูกไผ่ การเพาะขยายพันธุ์ไผ่ การใช้ประโยชน์ของไผ่แต่ละชนิด เพื่อให้สามารถนำไปแปรรูปสร้างมูลค่าของไผ่ อันเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่า และลดปัญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่ประชาชนในเขตอำเภอแม่แจ่ม จำนวน 4 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน 100 คน
รุ่นที่ 2 วันที่ 17 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช่างเคิ่ง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน 100 คน
รุ่นที่ 3 วันที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน 100 คน
รุ่นที่ 4 วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านแม่ซา ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน 120 คน

1 resize
 
2 resize
 
3 resize
 
4 resize
 
5 resize
 
6 resize
 
7 resize
 
8 resize
 
9 resize
 
10 resize
 
11 resize
 
12 resize
 
13 resize
 
14 resize
 
 
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th