km
 


  โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างมาตรฐานและพัฒนาแนวทางการดำเนินคดีปกครองฯ

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ สำนักงานอัยการสูงสุด จัดทำโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างมาตรฐานและพัฒนาแนวทางการดำเนินคดีปกครองเพื่อการรักษาผลประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงาน การบูรณาการในการทำงาน องค์ความรู้ และทรัพยากรร่วมกัน ในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมคดี เพื่อส่งให้พนักงานอัยการดำเนินการ ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 750 คน ในวันที่ 22 ? 23 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

1 resize
 
2 resize
 
3 resize
 
4 resize
 
5 resize
 
6 resize
 
7 resize
 
8 resize
 
 
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th