km
 


  สัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ฯ
          องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ เพื่อนำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ระนะ 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน เกี่ยวกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดนำไปแปลงผลสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อนภารกิจ จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 20 กันยายน 2561 และวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1 resize
 
2 resize
3 resize
 
4 resize
 
5 resize
 
6 resize
 
7 resize
 
8 resize
 
9 resize
 
10 resize
 
11 resize
 
12 resize
 
13 resize
 
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th