km
 


  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาลำน้ำแม่คาว

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาลำน้ำแม่คาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังสภาพปัญหา ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาลำน้ำแม่คาว จากผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ และนำผลจากการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มาประมวลสรุปภาพรวมของปัญหาและจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาลำน้ำแม่คาว จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ครั้งที่ 2 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ครั้งที่ 3 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

1 resize
 
2 resize
 
3 resize
 
4 resize
 
5 resize
 
6 resize
 
7 resize
 
8 resize
 
9 resize
 
10 resize
 
11 resize
 
12 resize
 
13 resize
 
14 resize
 
15 resize
 
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th