km
 


  ประกวดราคาซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชจำนวน 1 ลำ ครั้งที่ 2
ประกวดราคาซื้อเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชจำนวน 1 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th