นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย


 
พฤษภาคม 2564
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-

16/4/2564 
ประมวลภาพป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2564
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และเทศบาลนครเชียงใหม่ กำหนดจัด..
16/4/2564 
วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสืบชะตาหลวงล้านนา และพิธีถวายน้..

8/4/2564   คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 1781/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง "ผู้ที่สมควรได้รับการยกย่อง" (กรณีประพฤติตนได้เหมาะสมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) ประจำปี 2564
2/4/2564   ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพด้วยระบบ LOCAL MOOC
25/3/2564   การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564
25/3/2564   ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564
24/3/2564   ประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 3
8/4/2564
7/4/2564
 
5/4/2564  
งานเทศกาลลาบเมือง 64 จัดขึ้นโดยชมรมสื่อมวลชนอาวุโสเชียงใหม่
1/4/2564  
ประชุมโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน)
30/3/2564  
ประชุมสัมมนา“ร่วมมือกันแก้ปัญหาวิกฤตฝุ่นควันและการท่องเที่ยวเชียงใหม่”
 
3/9/2563    วารสารวิชาการท้องถิ่นเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน Clinic Center อบจ.พิษณุโลก สิงหาคม 2563
25/8/2563    วารสารวิชาการท้องถิ่นเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน Clinic Center อบจ.พิษณุโลก กรกฎาคม 2563
4/8/2563    วารสารวิชาการท้องถิ่นเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน Clinic Center อบจ.พิษณุโลก มิถุนายน 2563
คำเมือง :ก๋ะโหล้ง
คำแปล ก. กะโหลก กะลา  กะโหล้งหัว กะโหลกศรีษะ


  
 
   
   
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th
วิสัยทัศน์ อบจ.เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
อบจ.ส่วนแยกเขตใต้
อบจ.ส่วนแยกเขตเหนือ
------------------------
การบริหารทรัพยากรบุคคล
------------------------
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แผนดำเนินงานอบจ.
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การติดตามและประเมินผล
------------------------
แผนบริหารความเสี่ยง
------------------------
แผน BCP
------------------------
รายงานการรับฟังความคิดเห็น (ประชาคม) แผนพัฒนาท้องถิ่น
------------------------
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้
------------------------
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
------------------------
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่น
------------------------
รายงานการประชุมสภา
------------------------
การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
------------------------
ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อบจ.ชม.
------------------------
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
------------------------
ศูนย์ดำงรงธรรม อบจ.เชียงใหม่ รับฟังข้อคิดเห็น/ร้องเรียน
------------------------
รายงานสรุปการร้องเรียนประจำปี
------------------------
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
------------------------
ปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
------------------------
บริการสาธารณะอาคารและสถานที่ของ อบจ.เชียงใหม่
------------------------
การมอบอำนาจในการบริหารราชการ
------------------------
ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ อบจ.ชม.
------------------------
คู่มือการจัดทำและประสานแผน
------------------------
คู่มือสำหรับประชาชน
------------------------
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
------------------------
สถิติร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต