km
 


  คณะกรรมการของอบจ.เชียงใหม่

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

turncmpao58
turncmpao58

 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

turncmpao58
turncmpao58

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

turncmpao58

 

คณะทำงานขอรับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

pdf57_249_Page_1
pdf57_249_Page_2

 





 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th