km
 


  นายก อบจ เชียงใหม่นายบุญเลิศ   บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและการเมือง รุ่นที่ 3 (2548-2549) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2548)
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2546
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน

ด้านธุรกิจ

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทริเวอร์ไซด์ พาวิลเรียน สปา รีสอร์ท (โรงแรมรติลานนา)
 • ประธานกรรมการ บริษัทเชียงใหม่ทัศนาภรณ์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัทเชียงใหม่สุดาลักษณ์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัทช้างคลานพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัทสวนป่าสุดาลักษณ์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัทเชียงใหม่เวย์ จำกัด
 • 2525 - 2529 งานด้านธุรกิจในญี่ปุ่น และเยอรมันนี
 • 2521 - 2525 งานด้านธุรกิจในฮ่องกง
ด้านการเมือง
 • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน                     ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2547 - พฤษภาคม พ.ศ. 2547   ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ (สมัยที่2)
 • พ.ศ. 2543 - 2547                       ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2542 - 2543                       ดำรงตำแหน่งเทศมนตรีสำนักการคลัง
 • พ.ศ. 2542                                 ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่
ด้านสังคม
 • ได้รับพระราชทานรางวัล "เทพทอง" ครั้งที่ 11 ประเภท องค์กรดีเด่น ณ ศาลาสหัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง จาก สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ.2553)
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการ การเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
 • นักศึกษาเก่าดีเด่น(สาขาการเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พ.ศ.2547
 • ประธานชมรมนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • อดีตประธานชมรมธุรกิจการท่องเที่ยว
 • ที่ปรึกษากรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2543
 • ประธานรุ่น รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเงืองการปกครอง(ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 12
 • ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยรุ่นที่ 15
เครื่องราชอิสรยาภรณ์
 • 5 ธันวาคม พ.ศ.2548           ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์ จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก(จ.ช.)
 • 5 ธันวาคม พ.ศ.2546           ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์ จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย(จ.ม.)
วิสัยทัศน์
ธำรงรักษามรดกความรุ่งเรืองของเมืองเชียงใหม่ไว้แก่คนรุ่นต่อไป พร้อมทั้งการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้ก้าวหน้า โดยการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ทั้งในด้านสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่เข้มแข็ง และส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาเมือง
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th