km
 


  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

1 

 โครงสร้างองค์กร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
 โครงสร้างส่วนราชการ ฝ่ายการเมือง
 โครงสร้างส่วนราชการภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 โครงสร้างภายในของทุกส่วนราชการ (รายส่วนราชการ)

 

2

 ชื่อ นามสกุล และตำแหน่งของคณะผู้บริหาร (ฝ่ายการเมือง)
 ชื่อ นามสกุล และตำแหน่งของคณะผู้บริหาร (ฝ่ายประจำ)

 

3

 อำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 อำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ
 

 

4

 วิสัยทัศน์หลักขอองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 ยุทธศาสตร์/พันธกิจ/แนวทางการพัฒนา
 วิสัยทัศน์ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 พันธกิจและนโยบายด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565)
 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563
 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563
 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2564
 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564
 แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2564

 

5

 การเปิดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก้ประชาชน
 ที่ตั้งสำนักงาน (พร้อมแผนที่) หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
 
 Facebook :   http://www.facebook.com/chiangmaipao        เฟสบุค องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
            http://www.facebook.com/incomecmpao เฟสบุค ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
          http://www.facebook.com/edu.chiangmai       เฟสบุค สำนักการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 
 

 

6

 ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2551
 ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น 2562
 ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542
 พระราชบัญญัติทางหลวง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 พระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
 พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
 พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
 แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
 แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2563
 รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2563
 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ฯลฯ
   ประกาศ อบจ.เชียงใหม่ เรื่อง การใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2555
 ประกาศ อบจ.เชียงใหม่ เรื่อง การใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม พ.ศ.2558
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

 

7

 ข่าวสาร
http://www.chiangmaipao.go.th/th/list_all_news.php?Catid=3
http://www.income.chiangmaipao.info/
http://www.era.chiangmaipao.go.th/
http://www.facebook.com/pr.cmpao
 
 ภาพกิจกรรม
 http://www.chiangmaipao.go.th/th/list_all_activities.php
 http://www.era.chiangmaipao.go.th/
 http://edu.chiangmaipao.go.th  
 http://www.facebook.com/pr.cmpao
 http://www.facebook.com/incomecmpao/
 
 รายละเอียดกิจกรรม ฯลฯ
 http://www.chiangmaipao.go.th/th/index.php
 http://www.facebook.com/pr.cmpao

 

8

 เว็บบอร์ด
http://www.chiangmaipao.go.th/dboard/

 

9

 เว็บไซต์
http://www.chiangmaipao.go.th/
http://edu.chiangmaipao.go.th  
http://www.income.chiangmaipao.info/
 
 Facebook
https://www.facebook.com/chiangmaipao/
https://www.facebook.com/incomecmpao
https://www.facebook.com/edu.chiangmai
https://www.facebook.com/pr.cmpao

 

10

 แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

11

 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)

12

 ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา อบจ.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563
 ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ย้อนหลัง 5-10 ปี จนถึงปัจจุบัน 

 

13

 ประมวลจริยธรรมฯ (ฝ่ายการเมือง)
 ประมวลจริยธรรมฯ (ฝ่ายประจำ)
 คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (มาตรฐานการปฏิบัติงานของทุกตำแหน่ง)

 

14

 คู่มือสำหรับประชาชน
 คู่มือการจัดเก็บภาษี
         คู่มือการชำระค่าธรรมเนียมองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม
         คู่มือการชำระค่าธรรมเนียมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทก๊าซ/น้ำมันปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ และยาสูบ
         แผนผังขั้นตอนการขอนุญาตนำขยะมูลฝอยเข้าจัดการในศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร
 การให้บริการ โซนเหนือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 การให้บริการ โซนใต้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน

 

15

 สถิติแบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 สถิติแบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 สถิติผู้เข้ารับบริการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
 สถิติการเข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 สถิติการให้บริการ ณ โซนเหนือ ในปีงบประมาณ 2564 มกราคม 2564- มีนาคม 2564 มีหนังสือจากผู้เข้ารับบริการจำนวน  31 ฉบับ 
 สถิติการให้บริการ ณ โซนใต้ ในปีงบประมาณ 2564 มกราคม 2564- มีนาคม 2564 มีหนังสือจากผู้เข้ารับบริการจำนวน  24 ฉบับ

 

16

 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2563
 รายงานการติดตามประเมินผลประจำปี 2563

 

17

ระบบการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ

 

18

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่มกราคม-มีนาคม 2564
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ตุลาคม-ธันวาคม 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.เชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.เชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2564
 

 

19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน


20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 

21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2564

 

22

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

23

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

24

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563

25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)

 

26

 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 ประกาศแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง "ผู้ที่สมควรได้รับการยกย่อง"
 ประกาศแนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทหัวหน้าส่วนราชการ
 หนังสือแจ้งเวียนดำเนินการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง "ผู้ที่สมควรได้รับการยกย่อง"
 หนังสือแจ้งเวียนขอรายชื่อข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง "ผู้ที่สมควรได้รับการยกย่อง"
 คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง "ผู้ที่สมควรได้รับการยกย่อง"
 หนังสือแจ้งเวียนให้ส่วนราชการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง "ผู้ที่สมควรได้รับการยกย่อง"
 คำสั่ง อบจ.ชม. เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี อบจ.เชียงใหม่ ลว. 9 ก.ค.63
 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563
 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบจ.เชียงใหม่ ลว. 28 ส.ค.63
 ขอความเห็นชอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี อบจ.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ. จังหวัดเชียงใหม่ (ก.จ.จ.เชียงใหม่) ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 23 ก.ย.63
 ประกาศ อบจ.ชม. เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบจ.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ. พ.ศ. 2562
 คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 เจตจำนงและนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ. เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ลว. 9 มี.ค.64 
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และการปรับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ใหม่)" ลว. 4 พ.ย.63

 

27

ประกาศ ก.จ.จ.ชม. เรื่อง การกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พ.ศ.2558
ประกาศ ก.จ.จ.ชม. เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ อบจ. พ.ศ.2558
ประกาศ ก.จ.จ.ชม. เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ อบจ.(ฉ. 2) พ.ศ.2561
ประกาศ ก.จ.จ.ชม. เรื่อง วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ อบจ. (ฉ.2) พ.ศ.2563
ประกาศ ก.จ.จ.ชม. เรื่อง วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ อบจ. พ.ศ.2558
ประกาศ อบจ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ ปี 64
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ. พ.ศ. 2562
คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)
คำสั้่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศ ก.จ.จ. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนฯ พ.ศ.2558
ประกาศ ก.จ.จ.ชม. เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 7 ก.ค. 2547
ประกาศ ก.จ.จ.ชม. เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 ส.ค.54
ประกาศ ก.จ.จ.ชม. เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลว. 7 ส.ค.57
ประกาศ ก.จ.จ.ชม. เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลว. 7 ม.ค.58
ประกาศ ก.จ.จ.ชม. เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลว. 15 ต.ค.58
ประกาศ ก.จ.จ.ชม. เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลว. 8 มิ.ย.59
ประกาศ ก.จ.จ.ชม. เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) ลว. 2 ธ.ค.59
ประกาศ ก.จ.จ. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558
ประกาศ ก.จ.จ. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558
รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ. เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ลว. 9 มี.ค.64
ประกาศ ก.จ.จ. ชม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2545
ประกาศ ก.จ.จ.ชม. เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 7 ก.ค. 2547

 

28

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563

 

29

แผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน

 

30

ช่องทางแจ้งเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

31

สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

32

เว็บบอรฺ์ด
https://www.chiangmaipao.go.th/dboard
Facebook
https://www.facebook.com/chiangmaipao
https://www.facebook.com/incomecmpao
https://www.facebook.com/edu.chiangmai

 

33

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564


34

หนังสือแจ้งเวียน ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องเจตจำนงและนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต เพื่อเป็นการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
เจตจำนงและนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต

 

35

เจตจำนงและนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 

36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
 

 

37

แผนบริหารความเสี่ยง อบจ.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
มาตรการการใช้รถยนต์ราชการหรือรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 

38

เจตจำนงและนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แนวทางการปฏิบัติในการรายงานการตรวจสอบจำนวนบุคลากรและการลงเวลาปฏิบัติราชการของบคลากรสังกัด อบจ.เชียงใหม่
แนวทางการปฏิบัติในการรายงานการตรวจสอบจำนวนบุคลากรและการลงเวลาปฏิบัติราชการของบคลากรสังกัด อบจ.เชียงใหม่ (เพิ่มเติม)

39

หนังสือแจ้งเวียนการขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศ อบจ.ชม. เรื่อง การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ของ อบจ.เชียงใหม่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
หนังสือแจ้งเวียน จัดส่งและรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศ อบจ.ชม. เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ของ อบจ.เชียงใหม่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)

 

40

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (2560-2564) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) ผ่านระบบ E-PlanNACC
รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (2560-2564) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) ผ่านระบบ E-PlanNACC

 

41

การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (2560-2564) ในส่วนของโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563
รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (2560-2564) ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 (รอบ 12 เดือน) ผ่านระบบ E-PlanNACC

 

42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

43

รายงานผลการดำเนินมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th