km
 


  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

1 

โครงสร้างส่วนราชการ ฝ่ายการเมือง
- โครงสร้างส่วนราชการภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
- โครงสร้างภายในของทุกส่วนราชการ (รายส่วนราชการ)

 

2

- ชื่อ นามสกุล และตำแหน่งของคณะผู้บริหาร (ฝ่ายการเมือง)
- ชื่อ นามสกุล และตำแหน่งของคณะผู้บริหาร (ฝ่ายประจำ)

 

3

- อำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
- อำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ
 

 

4

- วิสัยทัศน์หลักขอองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
- ยุทธศาสตร์/พันธกิจ/แนวทางการพัฒนา
- วิสัยทัศน์ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
- พันธกิจและนโยบายด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 - 2565)
- แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565)
- แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
- แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
- แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
- แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
- แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
- แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
- แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
- แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563
- แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
- แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563
- แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2564
- แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564
- แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2564

 

5

- การเปิดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก้ประชาชน
- ที่ตั้งสำนักงาน (พร้อมแผนที่) หมายเลขโทรศัพท์ / โทรสาร
 
- Facebook :   http://www.facebook.com/chiangmaipao        เฟสบุค องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
            http://www.facebook.com/incomecmpao เฟสบุค ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
          http://www.facebook.com/edu.chiangmai       เฟสบุค สำนักการศึกษา ฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 
 

 

6

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2551
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น 2562
ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติทางหลวง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
พระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2563
รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2563
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
- ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ฯลฯ
  -ประกาศ อบจ.เชียงใหม่ เรื่อง การใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2555
  -ประกาศ อบจ.เชียงใหม่ เรื่อง การใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม พ.ศ.2558
- ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
- พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

 

7

- ข่าวสาร
http://www.chiangmaipao.go.th/th/list_all_news.php?Catid=3
http://www.income.chiangmaipao.info/
http://www.era.chiangmaipao.go.th/
http://www.facebook.com/pr.cmpao
 
 -ภาพกิจกรรม
 http://www.chiangmaipao.go.th/th/list_all_activities.php
 http://www.era.chiangmaipao.go.th/
 http://edu.chiangmaipao.go.th  
 http://www.facebook.com/pr.cmpao
 http://www.facebook.com/incomecmpao/
 
 รายละเอียดกิจกรรม ฯลฯ
 http://www.chiangmaipao.go.th/th/index.php
 http://www.facebook.com/pr.cmpao

 

8

- เว็บบอร์ด
http://www.chiangmaipao.go.th/dboard/

 

9

- เว็บไซต์
http://www.chiangmaipao.go.th/
http://edu.chiangmaipao.go.th  
http://www.income.chiangmaipao.info/
 
 - Facebook
https://www.facebook.com/chiangmaipao/
https://www.facebook.com/incomecmpao
https://www.facebook.com/edu.chiangmai
https://www.facebook.com/pr.cmpao

 

10

แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

11

 

12

ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา อบจ.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563
ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ย้อนหลัง 5-10 ปี จนถึงปัจจุบัน 

 

13

ประมวลจริยธรรมฯ (ฝ่ายการเมือง)
ประมวลจริยธรรมฯ (ฝ่ายประจำ)
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (มาตรฐานการปฏิบัติงานของทุกตำแหน่ง)

 

14

คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการจัดเก็บภาษี
        คู่มือการชำระค่าธรรมเนียมองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม
        คู่มือการชำระค่าธรรมเนียมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทก๊าซ/น้ำมันปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ และยาสูบ
        แผนผังขั้นตอนการขอนุญาตนำขยะมูลฝอยเข้าจัดการในศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร
การให้บริการ โซนเหนือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
การให้บริการ โซนใต้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน

 

15

สถิติคู่มือประชาชน รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สถิติคู่มือสำหรับประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563
สถิติผู้เข้ารับบริการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
สถิติการเข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
สถิติคู่มือสำหรับประชาชน2563
สถิติการให้บริการ ณ โซนเหนือ ในปีงบประมาณ 2564 มกราคม 2564- มีนาคม 2564 มีหนังสือจากผู้เข้ารับบริการจำนวน  31 ฉบับ 
สถิติการให้บริการ ณ โซนใต้ ในปีงบประมาณ 2564 มกราคม 2564- มีนาคม 2564 มีหนังสือจากผู้เข้ารับบริการจำนวน  24 ฉบับ

 

16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปี 2563
รายงานการติดตามประเมินผลประจำปี 2563

 

17

ระบบการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ

 

18

แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่มกราคม-มีนาคม 2564
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ตุลาคม-ธันวาคม 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.เชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.เชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2564
 

 

19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน


20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

 

21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2564

 

22

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

23

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

24

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563

25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)

 

26

คำสั่ง อบจ.ชม. เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี อบจ.เชียงใหม่ ลว. 9 ก.ค.63
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อบจ.เชียงใหม่ ลว. 28 ส.ค.63
ขอความเห็นชอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี อบจ.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการข้าราชการ อบจ. จังหวัดเชียงใหม่ (ก.จ.จ.เชียงใหม่) ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 23 ก.ย.63
ประกาศ อบจ.ชม. เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบจ.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ. พ.ศ. 2562
คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจตจำนงและนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริตของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ. เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ลว. 9 มี.ค.64 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ และการปรับโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ใหม่)" ลว. 4 พ.ย.63

 

27

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ. พ.ศ. 2562
คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566)
คำสั้่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประกาศ ก.จ.จ. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนฯ พ.ศ.2558
ประกาศ ก.จ.จ.ชม. เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 7 ก.ค. 2547
ประกาศ ก.จ.จ.ชม. เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 ส.ค.54
ประกาศ ก.จ.จ.ชม. เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลว. 7 ส.ค.57
ประกาศ ก.จ.จ.ชม. เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) ลว. 7 ม.ค.58
ประกาศ ก.จ.จ.ชม. เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) ลว. 15 ต.ค.58
ประกาศ ก.จ.จ.ชม. เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) ลว. 8 มิ.ย.59
ประกาศ ก.จ.จ.ชม. เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) ลว. 2 ธ.ค.59
ประกาศ ก.จ.จ. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558
ประกาศ ก.จ.จ. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558
รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ. เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ลว. 9 มี.ค.64
ประกาศ ก.จ.จ. ชม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2545
ประกาศ ก.จ.จ.ชม. เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 7 ก.ค. 2547

 

28

รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563

 

29

แผนผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียน

 

30

ช่องทางแจ้งเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

31

สถิติข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

32

เว็บบอรฺ์ด
https://www.chiangmaipao.go.th/dboard
Facebook
https://www.facebook.com/chiangmaipao
https://www.facebook.com/incomecmpao
https://www.facebook.com/edu.chiangmai

 

33

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564


34

เจตจำนงและนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต

 

35

เจตจำนงและนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 

36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
 

 

37

แผนบริหารความเสี่ยง อบจ.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
มาตรการการใช้รถยนต์ราชการหรือรถยนต์ส่วนกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 

38

เจตจำนงและนโยบายการบริหารงานด้วยความสุจริต
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
แนวทางการปฏิบัติในการรายงานการตรวจสอบจำนวนบุคลากรและการลงเวลาปฏิบัติราชการของบคลากรสังกัด อบจ.เชียงใหม่
แนวทางการปฏิบัติในการรายงานการตรวจสอบจำนวนบุคลากรและการลงเวลาปฏิบัติราชการของบคลากรสังกัด อบจ.เชียงใหม่ (เพิ่มเติม)

39

ประกาศ อบจ.ชม. เรื่อง การขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ของ อบจ.เชียงใหม่
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)
ประกาศ อบจ.ชม. เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ของ อบจ.เชียงใหม่

 

40

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน

 

41

รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ในส่วนโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 

42

43

 

 

 

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th