km
 


  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 7-9
2 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน นักบริหารงานการคลัง 6-9
3 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน นักบริหารงานช่าง 6-9
4 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน นักบริหารงานทั่วไป 6-9
5 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน นักบริหารงานนโยบายและแผน 6-9
6 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน นักบริหารงานสาธารณสุข 6-9
7 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน เจ้าหน้าที่การคลัง 1-5
8 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1-5
9 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-5
10 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน บันทึกข้อมูล 1-5
11 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1-5
12 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1-5
13 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน เจ้าหน้าที่พยาบาล 1-5
14 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1-5
15 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ 1-5
16 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1-5
17 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 1-5
18 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ 1-5
19 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล 1-5
20 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน ช่วยเภสัชกร 1-5
21 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน ช่างเขียนแบบ 1-5
22 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน ช่างเครื่องกล 1-5
23 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน ช่างผังเมือง 1-5
24 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน ช่างไฟฟ้า 1-5
25 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน ช่างโยธา 1-5
26 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน ช่างสำรวจ 1-5
27 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน ผดุงครรภ์สาธารณสุข 1-5
28 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน เอ๊กซเรย์ 1-5
29 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน การพยาบาลเทคนิค 2-6
30 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน เจ้าพนักงานการคลัง 2-6
31 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-6
32 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน เจ้าพนักงานธุรการ 2-6
33 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 2-6
34 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2-6
35 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2-6
36 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน เจ้าพนักงานพัสดุ 2-6
37 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน เจ้าพนักงานโภชนาการ 2-7
38 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2-6
39 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 2-6
40 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 2-6
41 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2-6
42 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 2-6
43 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน ทันตสาธารณสุข 2-6
44 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน ทันตานามัย 2-6
45 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน นายช่างเขียนแบบ 2-7
46 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน นายช่างเครื่องกล 2-7
47 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน นายช่างผังเมือง 2-6
48 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน นายช่างไฟฟ้า 2-7
49 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน นายช่างโยธา 2-7
50 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน นายช่างสำรวจ 2-7
  ทั้งหมด 80 รายการ : 2 ไปหน้า->> : 1 [ 2 ] Next>>

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th