km
 


  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำพร้อมเครื่องพ่นหมอกน้ำ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ่มน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านจันทร์ เชื่อม บ้านกิ่วโป่ง หมู่ที่ 2 ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัส
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563
5 ระกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ประเภทยาง) อำเภอแม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ระกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านทุ่งทอง อำเภอฝาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก
7 ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านเมืองหนอง อำเภอแม่อาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันหลวง
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ก๊ะ
10 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว โครงการพระราชดำริดอยดำ
11 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านดอนตัน
12 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองแม่กุ้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็
13 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านไชยสถาน
14 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำพร้อมเครื่องพ่นหมอกน้ำ จำนวน 2 คัน
15 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านร่องกอก
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมณฑา
17 ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ขะปู หมู่ที่ 3
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แดดน้อย
19 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านธารวังทอง
20 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบลอง
21 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
22 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรม ตามโครงการ "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่" ประจำปี พ.ศ.2563
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่เตียน บ้านทุ่งหลวง
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
25 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจ่มน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท
26 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่กะ หมู่ที่ 3 ต.แม่แตง เชื่อมบ้านป่าเส้า ม.2 ตำ
27 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิคขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเลิ้บแค๊บ จำนวน 1 คัน
28 โครงการซื้อรถบรรทุกน้ำพร้อมเครื่องพ่นหมอกน้ำ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
29 การดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างจัดกิจกรรม"ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่"
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาจุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยแม่ขะจาน
32 การดำเนินการจ้างก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddding)
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแจ่มน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
34 การดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องผสมยางแอสฟัลท์
35 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ชนิด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกะทะเทท้าย จำนวน 2 คัน
36 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
37 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำพร้อมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรออนิกส์
38 โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องผสมยางแอสฟัลท์ แบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
39 การดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างจัดทำหนังสือเพื่อการประชาสัมพันธ์ 2563
40 การดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
41 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)จ้างจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่
42 ยกเลิกโครงการประกวดราคาซื้อเครื่องผสมยางแอสฟัลท์ แบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2
43 ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมและพิธีเปิดตามโครงการประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒
44 ประกวราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่วาง บ้านแสนคันธา หมู่ที่ 2
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
46 โครงการประกวดราคาซื้อรถพัฒนาบ่อบาดาล ชนิด 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
47 ประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ จำนวน 2 เครื่อง ครั้งที่ 2
48 ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย (ULV) ชนิดติดตั้งรถยนต์ จำนวน 2 เครื่อง
49 ยกเลิกประกาศราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดของเสียอันตราย ตามโครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ สายทาง ชม.ถ.1-0039 บ้านแม่ขาน ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเ
  ทั้งหมด 1977 รายการ : 40 ไปหน้า->> : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ] Next>>

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th