km
 


  ข่าวประชาสัมพันธ์คลีนิคเซ็นเตอร์  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
2 โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของ องค์การ UNESCO จังหวัดเชียงใหม่
3 โครงการทัศนศึกษาดูงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธธรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
4 แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5 การประชุมศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (clinic center)
6 การประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
7 บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายและแนวทางการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
8 อบจ.เชียงใหม่จัดการเสวนา เรื่อง ไม้หมายเมืองและฮ้านต้อนรับ
9 การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชน
10 การระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานและโครงการในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
11 อบจ.เชียงใหม่จัดประชุมสัมมนาคณะทำงานบริหารศูนย์เครือข่ายฯ
  ทั้งหมด 11 รายการ : 1 ไปหน้า->> : 1

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th