km
 


  การบริหารทรัพยากรบุคคล  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 คำสั่ง 2507/2564 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
2 คำสั่ง 6696/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์
3 คำสั่ง 6632/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
4 คำสั่ง 6631/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
5 คำสั่ง 5804/2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ อบจ.เดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสำนักงาน
6 คำสั่ง 5803/2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ อบจ.เดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสำนักงาน
7 คำสั่ง 5792/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
8 คำสั่ง 5791/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
9 ประกาศ อบจ.เชียงใหม่ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ครั้งที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
10 คำสั่ง 5270/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
11 คำสั่ง 4935/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการ
12 คำสั่ง 4816/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์
13 คำสั่ง 4815/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์
14 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 4702/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
15 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 4701/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
16 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 4293/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
17 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 4292/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
18 คำสั่งที่ 4245/2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ อบจ.เดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสำนักงาน
19 คำสั่งที่ 4244/2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ อบจ.เดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสำนักงาน
20 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 4253/2564 เรื่อง มอบอำนาจของปลัดฯ ให้แก่รองปลัดฯ ปฏิบัติราชการแทน
21 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
22 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 3241/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
23 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 3179 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
24 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 2989/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
25 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 2759 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564
26 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 2760 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564
27 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 2577 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดฯ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564
28 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 2578 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564
29 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 2499 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564
30 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 2500 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564
31 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 2490 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
32 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 2491 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
33 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 2453 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
34 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 2454 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
35 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 2348 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
36 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 2307 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564
37 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 2242 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
38 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ครั้งที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
39 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 2151 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564
40 ประกาศ อบจ.เชียงใหม่ เรื่อง กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลว. 6 พฤษภาคม 2564
41 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ลว. 20 เมษายน 2564
42 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 1735 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัสดุ ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
43 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 1734 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัสดุ ลงวันที่ 2 เมษายน 2564
44 รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการ อบจ. เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ลว. 9 มี.ค.64
45 นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลว. 22 กุมภาพันธ์ 2564
46 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 8768/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการช่าง ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563
47 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 8769 /2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สังกัดสำนักการช่าง ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563
48 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 8770 /2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังกัดสำนักการช่าง ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563
49 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 8771/2563 เรื่อง แต่งต้ังผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายในสังกัดสำนักการช่าง ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563
50 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 8772 /2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม สำนักการช่าง ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563
  ทั้งหมด 90 รายการ : 2 ไปหน้า->> : 1 [ 2 ] Next>>

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th