km
 


  การติดตามประเมินผล  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 รายงานการติดตามฯ ฉบับที่ สมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
2 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑
3 รายงานฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง
5 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒
6 รายงานติดตามฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2560
7 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
8 รายงานการติดตามฯ ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
9 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560
10 แต่งตั้งประธานคณะกรรมการติดตาม ประจำปีงบประมาณ2560
11 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2559
12 รายงานติดตามฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2559
13 ตรวจติดตามครั้งที่ 4 ประจำปี 2559
14 ตรวจติดตามครั้งที่ 3 ประจำปี 2559
15 ตรวจติดตามครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
16 ตรวจติดตามครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
17 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายโครงการ2558
18 รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
19 รายงานติดตามฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2558
20 ตรวจติดตามครั้งที่4
21 ตรวจติดตามครั้งที่3
22 ตรวจติดตามครั้งที่2
23 ตรวจติดตามครั้งที่1
24 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2557
25 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2556
26 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2555
27 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2554
28 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2553
29 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2552
30 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2551
31 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2550
32 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2549
33 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2548
  ทั้งหมด 33 รายการ : 1 ไปหน้า->> : 1

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th