km
 


  การติดตามประเมินผล  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา อบจ.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563
2 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
4 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑
6 รายงานฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
7 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง
8 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒
9 รายงานติดตามฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2560
10 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
11 รายงานขั้นต้น การติดตามและประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
12 รายงานการติดตามฯ ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
13 รายงานการติดตามฯ ฉบับที่ สมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
14 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560
15 แต่งตั้งประธานคณะกรรมการติดตาม ประจำปีงบประมาณ2560
16 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2559
17 รายงานติดตามฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2559
18 ตรวจติดตามครั้งที่ 4 ประจำปี 2559
19 ตรวจติดตามครั้งที่ 3 ประจำปี 2559
20 ตรวจติดตามครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
21 ตรวจติดตามครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
22 รายงานติดตามฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2558
23 ตรวจติดตามครั้งที่4
24 ตรวจติดตามครั้งที่3
25 ตรวจติดตามครั้งที่2
26 ตรวจติดตามครั้งที่1
27 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายโครงการ2558
28 รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
29 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2557
30 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2556
31 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2555
32 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2554
33 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2553
34 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2552
35 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2551
36 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2550
37 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2549
38 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2548
  ทั้งหมด 38 รายการ : 1 ไปหน้า->> : 1

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th