km
 


  รายงานการประชุมสภา  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
2 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
3 กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี ๒๕๖๐
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
10 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
11 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
12 ปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
13 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐
14 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
15 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
16 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
17 กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑
18 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
19 เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐
20 ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
21 ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
22 ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
23 ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
24 ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
25 ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
26 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
27 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
28 นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
29 กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกและสมัยที่ 2 ประจำปี 2559
30 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
31 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558
32 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
33 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558
34 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
35 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558
36 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
37 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
38 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
39 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
40 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
41 เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556
42 กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556
43 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
44 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
45 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
46 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
47 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
48 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
49 กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2555
50 รายงานการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
  ทั้งหมด 75 รายการ : 2 ไปหน้า->> : 1 [ 2 ] Next>>

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th