km
 


  แผนการจัดหาพัสดุ  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
2 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๗)
3 ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(ครั้งที่ ๕)
4 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(ครั้งที่ ๕)
5 ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(ครั้งที่ ๔)
6 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(ครั้งที่ ๓)
7 การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑(ครั้งที่ ๓)
8 การปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑(ครั้งที่ ๑)
9 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑
10 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งวดที่ ๑
11 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
12 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
13 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำงวดที่ 3
14 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำงวดที่ 2
15 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำงวดที่ 1
16 แผนจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑)
17 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
18 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
19 แผนจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
20 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
21 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
22 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ 2557 งวดที่ 3
23 แผนจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
24 แผนจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557(เพิ่มเติมครั้งที่ 6)
25 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติมครั้งที่ 5)
26 แผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2557 เพิ่มเติมครั้งที่ 4
27 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ 2557 งวดที่ 2
28 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ 2557 งวดที่ 1
29 แผนจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557(เพิ่มเติมครั้งที่ 3)
30 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557(เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
31 แผนจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557(เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
32 แผนจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
33 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2556 งวดที่ 3
34 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2556 งวดที่ 2
35 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556(เพิ่มเติมครั้งที่ 6 )
36 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556(เพิ่มเติมครั้งที่ 5 )
37 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556(เพิ่มเติมครั้งที่ 4 )
38 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556(เพิ่มเติมครั้งที่ 3 )
39 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556(เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
40 แผนจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556(เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
41 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ-ประจำปีงบประมาณ-พ-ศ-2556
42 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
43 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มเติมครั้งที่ 3
44 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
45 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
46 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
47 แผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2554
48 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2553
49 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2552
50 แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2551
  ทั้งหมด 52 รายการ : 2 ไปหน้า->> : 1 [ 2 ] Next>>

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th