km
 


  คู่มือสำหรับประชาชน  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 สถิติแบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
2 สถิติผู้เข้ารับบริการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
3 แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตนำมูลฝอยเข้าจัดการในศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร
4 คู่มือการชำระค่าธรรมเนียมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทก๊าซ/น้ำมันปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ และยาสูบ
5 คู่มือการชำระค่าธรรมเนียมองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม
6 สถิติการเข้าใช้บริการข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
7 สถิติแบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
8 แผนผังขั้นตอน วิธีการ เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
9 คำสั่งคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
10 การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
11 การขอใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
12 การขอใช้อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
13 การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จากยาสูบ
14 การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จากน้ำมัน
15 การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
16 สถิติคู่มือสำหรับประชาชน2562
17 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่4ในสถานศึกษาสังกัดอปท.
18 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ในสถานศึกษาสังกัดอปท.
19 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอปท.
20 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่1ในสถานศึกษาสังกัดอปท.
21 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
23 การรับบำเหน็จพิเศษของทายาทกรณีลูกจ้างประจำ/ชั่วคราวถึงแกกรรมจากการปฏิบัติหน้าที่
24 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาทกรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม
25 การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
26 การขอรับบำเหน็จตกทอดกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม
27 สถิติคู่มือสำหรับประชาชน2561
  ทั้งหมด 27 รายการ : 1 ไปหน้า->> : 1

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th