นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นางวิทยาลักษณ์ สามใจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 พร้อมทั้งเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย การขออนุมัติยกเลิกโครงการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการลงมติเพื่อคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นคณะกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย ซึ่งปรากฏว่านายรุ่งโรจน์ โรจน์ธนวิภัช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอหางดง เขต 2 เป็นผู้ได้รับคัดเลือก
โดยมี นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) โดยใช้โปรแกรม Zoom Conference ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ , ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และห้องศูนย์ควบคุมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th