นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและประเมิน พร้อมสำรวจข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่แจ้งความประสงค์มายังกองทุนฯ
ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและประเมิน พร้อมสำรวจข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่แจ้งความประสงค์มายังกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายแพทย์เพทาย เตโชฬาร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสมาชิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เขต 3, เขต 5 และเจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและประเมิน พร้อมสำรวจข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่แจ้งความประสงค์มายังกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขอให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เ***ยะ และเขตพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแดด รวม 3 ราย โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดเชียงใหม่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุ หรือองค์กรอื่น เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อมและความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าถึงการจัดบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th