บ้านควายไทย

ตั้งอยู่ที่ 300/2 ถ. เชียงใหม่-ฝาง ต. ริมเหนือ อ. แม่ริม

โทร. 0 5330 1628, 0 5329 7061, 08 1289 4030


ชมการแสดงสาธิตการทำนาโดยใช้ควาย ทั้งการไถดะ ไถพรวน และการนวดข้าว นอกจากนี้ ยังจัดแสดงพิพิธภัณฑ์บ้านชาวนาที่แสดงถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตของชาวนาไทย เครื่องมือการเกษตรประเภทต่างๆ

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 น.–17.30 น. มีการแสดง 4 รอบ คือ 09.00 น. 10.00 น.14.00 น. และ 15.00 น.
โทร. 0 5330 1628, 0 5329 7061, 08 1289 4030
โทรสาร 0 5329 7061
ค่าเข้าชม คนไทย 100 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท นักศึกษา 50 บาท