2010-05-25 00:00:00

มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ

ความเป็นมา
เชียงใหม่ ดินแดนถิ่นไทยงาม ความสดสวยด้วยธรรมชาติ ป่าเขาลําเนาไพร พร้อมดอกไม้นานาพันธุ์ น้ำตก ต้นน้ำลําธารของแม่น้ำสายสําคัญ และ ความงามตามธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์ความงามตามธรรมชาติอั นเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ ชาวเชียงใหม่จึงได้ร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้ตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อสร้างเชียงใหม่ให้เป็น "เมืองดอกไม้บานตลอดปี" อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรที่สําคัญอีกอย่างหนึ่ง จึงกําหนดให้มีการจัดงาน "มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ" ซึ่งถือเป็นงานประเพณีอันสําคัญอีกงานหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดต่อเนื่องสืบทอดเป็นประจําทุกปี