******ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน มาถึงเมืองเจียงใหม่เจ้า******  
ค้นหาโรงแรม สถานที่

น้ำตกอุ้มแป

วัดม่อนห้วยแก้ว

วัดพระธาตุดอยน้อย

วัดพระพุทธบาทตะเมาะ
 
 
 
 
วัดพระธาตุดอยน้อย
  วัดพระธาตุดอยน้อย
ตามประวัติว่าสร้างโดยพระนางจามเทวี เมื่อปี พ.ศ. 1201 มีอายุกว่า 1,300 ปี มีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย ได้แก่ พระบรมธาตุโข่งพระ (กรุพระ) โบสถ์วิหาร และพระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก ทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่มากมาย บริเวณวัดตั้งอยู่บนภูเขาติดลำน้ำปิงมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบทุกทิศทาง มีบันไดนาคขึ้นไป 241 ขั้น

 

 

 

 

 

 

สถานที่ตั้งและอาณาเขต

วัดพระธาตุดอยน้อย มีพื้นที่ทั้งสิ้น ประมาณ 134 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา

  • ทิศตะวันตกและตะวันออก ยาวประมาณ 13 เส้น
  • ทิศเหนือและทิศใต้ ยาวประมาณ 7 เส้น
  • ทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ ติดกับที่นา
  • ทิศตะวันออก ติดกับลำน้ำแม่ปิง

 

กำเนิดวัดพระธาตุดอยน้อย

ในวันแรม 12 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะเส็ง พุทธศักราช 1201 พระนางจามเทวีพร้อมด้วยโยธาประชากร เริ่มเข้าสู่เขตดินแดนหริภุญชัย เนื่องจากลำน้ำระมิงค์ยามนี้ไหลเชี่ยวมาก เมื่อขึ้นตามลำน้ำมาจะเห็นเนินข้างเขียวชะอุ่ม ก็ทรงอยากจะสร้างพระเจดีย์ จักได้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อันนำมาจาก เมืองละโว้ ก็ปรึกษากับปวงชนทั้งหลายที่มาด้วยกัน ต่างก็เห็นชอบด้วย จึงให้นายพรานธนู ผู้ที่มีความรู้ในทางไตรเพท ตั้งสัจจะอธิษฐานยิงธนู เพื่อจักหาที่ประดิษฐานพระเจดีย์ เพื่อสถิตไว้ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุเจ้า นายขมังธนูรับพระราชโองการแล้วก็ยิงธนู ให้คนทั้งหลายตามดูยังที่ลูกธนูจักตก ก็ปรากฎว่าลูกธนูตกลงยังดอยน้อย ริมฝั่งแม่น้ำระมิงค์ จึงให้หยุดพักไพร่พล ณ สถานที่แห่งนั้น และทรงให้คนทั้งมวลสร้างพระเจดีย์ทำการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และขนานนามที่นั่นว่า “ปะวีสิถะเจดีย์” เมื่อวันเริ่มสร้างพระเจดีย์ ตรงกับวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 ปีมะเส็ง พุทธศักราช 1201 พระองค์ทรงสร้างพระเจดีย์ทองคำบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และสร้างพระพุทธรูปเท่าพระองค์ หมู่เศรษฐีที่ติดตามมา ก็ได้ทรงสร้างพระพุทธรูปไว้เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งสิ่งของต่าง ๆ ที่มีค่า ซึ่งนำมาจากเมืองละโว้ เป็นต้นว่า แก้ว แหวน เงิน ทอง สิ่งของ ที่พระนางจามเทวีและเศรษฐีนำมาเข้าบรรจุไว้ในพระเจดีย์ แล้วได้ทรงสถาปนาให้ช่างก่อสร้างโขง เพื่อบรรจุพระเครื่องรางของขลังต่าง ๆ แล้วก็สร้างพระพุทธรูปบรรจุไว้ในโขงแห่งนั้นหันหน้าพระพักตร์ไปทางทิศทั้งสี่ ในคราวนั้นพระสงฆ์ที่เดินทางมากับพระนางจามเทวีก็ได้ทรงผูกพัทธสีมา เพื่อทำกิจของพระสงฆ์ ห่างจากพระเจดีย์ไปประมาณ 50 เมตร ก็สร้างพระเจดีย์แล้วเสร็จ ในวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง พุทธศักราช 1201 ใช้เวลาการก่อสร้าง 1 เดือน กับ 6 วัน เมื่อสร้างเสร็จแล้ว จึงได้ทรงเฉลิมฉลอง 3 วัน 3 คืน เสร็จแล้วนำเอาเครื่องราชสักการะต่าง ๆ พร้อมกับเครื่องแห่พระธาตุเจ้าและสิ่งของที่ใช้กับพระธาตุเจ้า และสิ่งของที่ใช้กับพระธาตุอีกหลาย ๆ อย่าง ฯลฯ นำเข้าเก็บไว้ในถ้ำ แล้วได้โอกาสหยาดน้ำ ให้ผ้าขาว 4 ตน คือ ผ้าขาวเทียน 1 ผ้าขาวตา 1 ผ้าขาวคิม 1 พร้อมกับลูกหลาน 4 ครัว กับบ้าน 4 บ้าน ทั้งนาและหนอง พร้อมกับสิ่งของที่มีศรัทธานำมาถวายเจดีย์ให้เป็นของผู้อยู่อุปัฎฐากรักษาพระเจดีย์องค์นี้ ไปตามประสงค์ ต่อจากนั้นก็เดินทางต่อไปครองเมืองหริภุญชัย (ลำพูน)

 

 

พระบรมสารีริกธาตุวัดพระธาตุดอยน้อย

พระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่วัดพระธาตุดอยน้อยนี้ มีขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียว สีดอกพิกุลแห้ง ปัฏฐานกลมเกลี้ยงซึ่งได้อัญเชิญมาจากวัดพระธาตุศรีจอมทองเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ โดยท่านครูบาศรีวิชัยได้ขอกับท่านครูบามหาวรรณไว้ เพราะในขณะนั้นวัดพระธาตุศรีจอมทอง มีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่สององค์ด้วยกัน คือ เป็นของเดิมองค์หนึ่ง และเป็นของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า นำมาประดิษฐานไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๗ อีกองค์หนึ่ง ต่อมาครูบาศรีวิชัย จึงให้พระปวนพรหมเสโน สามเณรแสนเรือนป้อม และสามเณรจู ไปรับพระบรมสารีริกธาตุที่วัดพระธาตุศรีจอมทอง ท่านครูบามหาวรรณจึงถือโอกาสให้พระยาพิชัย (ขณะนั้นเป็นกำนัน) มอบพระบรมสารีริกาตุให้กับพระเณรที่วัดดอยหล่อ

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ ทางคณะสงฆ์ให้แยกวัดดอยหล่อและวัดพระธาตุดอยน้อยเป็นคนละวัด อนึ่งเมื่อพระอธิการมูล ได้ย้ายมาอยู่ที่วัดพระธาตุดอยน้อยนี้แล้ว ก็ได้พร้อมใจกันทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ไปอาราธนาเอาพระบรมสารีริกธาตุซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดดอยหล่อขึ้นมาประดิษฐานที่วัดพระธาตุดอยน้อยโดยมีความเห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะสมโดยประการทั้งปวง

อนึ่งวัดพระธาตุดอยน้อยเคยมีงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุตั้งแต่ในอดีตกาลมาแล้ว เมื่อถึงวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘ เหนือ (๖ ใต้) พุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศก็ได้พากันมากราบนมัสการพระธาตุดอยน้อยแห่งนี้ เมื่อยังไม่ได้บูรณะขึ้นเป็นวัด ทรัพย์สมบัติต่างๆ ที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายก็ตกเป็นของข้าพระธาตุ ที่พระนางจามเทวีทรงตั้งขึ้น ต่อมาภายหลังทางเจ้าอาวาสวัดดอยหล่อจึงนำเอาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไปบูรณะวัดทั้งสอง คือ วัดดอยหล่อและวัดพระธาตุดอยน้อย (ขณะนั้นยังไม่ได้แยกวัด)

ปัจจุบันวัดพระธาตุดอยน้อยก็ได้เอาวันเพ็ญ ขึ้น๑๕ ค่ำเดือน ๘ เหนือเป็นงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหรืองานประจำปีของวัดตามที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตกาลปัจจุบันวัดพระธาตุดอยน้อยก็ได้เอาวันเพ็ญ ขึ้น๑๕ ค่ำเดือน ๘ เหนือเป็นงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหรืองานประจำปีของวัดตามที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตกาล

ปัจจุบันวัดพระธาตุดอยน้อยมี พระครูสาธุกิจจานันท์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อ

 

พิกัดตำแหน่งของสถานที่ท่องเที่ยวทาง  GPS

         ip : 180.183.203.216   

ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวหรือเวลาเปิด-ปิด

         -    วัดพระธาตุดอยน้อย                  วันจันทร์ – วันอาทิตย์  เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 17.00น.

 

ค่าเข้าชมหรือค่าธรรมเนียม

         -    วัดพระธาตุดอยน้อย                  ไม่เสียค่าเข้าชม

 

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

         -     สุขาชาย  หญิง

 

สถานที่พักใกล้เคียงพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

         -     โรงแรมบ้านดินรีสอร์ท

เบอร์โทรศัพท์           +66 (0) - 5336 – 0189                    เบอร์แฟกซ์      +66 (0) - 5336 – 0190

ร้านอาหารใกล้เคียง

  • ร้านอาหารครัวยายส่ง

 

เอกสารอ้างอิง

  • สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : http://www.sri.cmu.ac.th/~localdevelop/index.php?option=com_content&view=article&id=146:2010-12-03-09-10-32&catid=96&Itemid=79
  • สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยหล่อ : http://www.cdddoilo.net/
  • ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม : http://www.m-culture.in.th/album/124170
  ที่ตั้ง: วัดพระธาตุดอยน้อย ตั้งอยู่บนเขาลูกหนึ่ง ทางทิศตะวันออก ของถนนสายเชียงใหม่ ? ฮอด ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 44 ก.ม. ตรงข้ามสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจอมทอง จะมีทางแยกเข้าไปถึงยอดดอยห่างจากถนนใหญ่ ประมาณ 1,500 เมตร
ติดต่อ: โทร 053369279 คลิกดูแผนที่
Email: tatchmai@tat.or.th


 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
www.chiangmaipao.go.td E-mail chiangmaipao@chiangmaipao.go.th