ภารกิจรับถ่ายโอน
ถนนรับถ่ายโอน
 
สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์

สถานที่ตั้ง 304 หมู่ที่ 7 ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5347-1491 โทรสาร 0-5347-1731
พื้นที่ 171 ไร่ (ขออนุญาตใช้จากกรมป่าไม้)
 
โรงเรียนที่รับถ่ายโอน
 


 

ศูนย์ข้อมูลอบจ.เชียงใหม่   ฝ่ายตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
กองแผนและงบประมาณ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่    โทร 0-5389-1500-6 ต่อ 223
โทรสาร 0-5389-1500-6 ต่อ 223
    e-mail :webmaster@cm-pao.com