การดำเนินงานสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์


1. โครงการหมู่บ้านวัยทองนิเวศน์ (ประเภทพิเศษ)


          โครงการบ้านวัยทองนิเวศน์ (ประเภทพิเศษ) เป็นโครงการจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้สูงอายุในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีผู้ช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาดูแล รวมทั้งจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ ด้วยเจตนาของรัฐที่จะให้ผู้สูงอายุวัยเดียวกัน ได้อยู่ร่วมกันด้วยความอบอุ่น มีเพื่อน มีความเป็นเจ้าของในที่อยู่อาศัยอย่างมีศักดิ์ศรี มีอิสระ ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล มีความสุขกายสุขใจ หมดกังวลเรื่องขาดคนเหลียวแลในบั้นปลายของชีวิต ประเภทบ้านพัก แบบบ้านเดี่ยว (ราคาหลังละประมาณ 450,000 บาท) พื้นที่ใช้สอย 45 ตารางเมตร แบบบ้านปฏิบัติธรรม (ราคาหลังละประมาณ 250,000 บาท) พื้นที่ใช้สอย 15 ตารางเมตร
                       
คุณสมบัติประเภทบ้านพักหมู่บ้านวัยทองนิเวศน์
1. อายุตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป
2. มีสัญชาติไทย
3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
4. ไม่พิการทุพพลภาพหรือจิตฟั่นเฟือน
5. เป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
6. เป็นผู้ที่มีปัญหาความเดือดร้อนหรือทุกข์ใจเรื่องที่อยู่อาศัย
7. เป็นผู้มีรายได้สามารถออกค่าใช้จ่ายสำหรับปลูกสร้างบ้านพัก และค่าบริการอื่น ๆ ตามระเบียบและข้อบังคับของทางราชการกำหนด
8. เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสีย โดยมีบุคคลพึงเชื่อถือได้ให้การรับรอง2. งานสงเคราะห์ผู้สูงอายุประเภทสามัญ
คุณสมบัติผู้รับบริการ (ประเภทสามัญ)
1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป
2. ต้องมีความสมัครใจ
3. ต้องไม่อยู่ในระหว่างต้องหาว่ากระทำผิดอาญาหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงาน เจ้าหน้าที่หรือถูกดำเนินคดีอาญา
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
5. ต้องเป็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
ก. ฐานะยากจน
ข. ไม่มีที่อยู่อาศัย
ค. ขาดผู้ดูแลและขาดผู้ให้ความช่วยเหลือ
ง. ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้อย่างปกติสุข

บริการที่จัดให้แก่ผู้รับบริการ
1. บริการด้านเลี้ยงดู ด้านปัจจัย 4
- ที่พัก มีอาคารพัก แยก ชาย – หญิง
- อาหาร 3 มื้อ
- เครื่องนุ่งห่ม มีเสื้อผ้าให้คนละ 2 ชุด ต่อปี
- ยารักษาโรค มีเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่พยาบาลคอยดูแล
2. บริการด้านการรักษาพยาบาล
– จัดทำบัตรทอง (บัตรประกันสุขภาพ) และประสาน กับโรงพยาบาล กรณีต้องส่งผู้รับฯ เข้ารับการรักษา เช่น โรงพยาบาลแม่แตง โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลมหาราช ฯลฯ
3. บริการด้านอาชีวบำบัด
– จัดให้กลุ่มผู้รับฯ ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และช่วยให้ ผู้รับฯ มีรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มทำพรมเช็ดเท้า กลุ่มทำการบูรหอม กลุ่มทำน้ำพริกตาแดง และกลุ่มปลูกพืชสมุนไพร เป็นต้น
4. บริการด้านนันทนาการ และกิจกรรมพิเศษ อาทิเช่น การออกกำลังกาย โดยใช้ V.D.O. การจัดแข่งขันกีฬาภายใน การจัดกิจกรรมการแสดง ฯลฯ
5. บริการด้านศาสนา จัดทำบุญใส่บาตรในวันสำคัญ นิมนต์พระจากวัดใกล้เคียง มาเทศน์ให้ผู้รับฯ เช่น วันสงกรานต์ วันวิสาขบูชา ฯลฯ
6. บริการด้านสังคมสงเคราะห์
- จัดทำทะเบียนประวัติผู้รับฯ ทุกราย เพื่อทราบข้อเท็จจริง
- ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหา รายบุคคล ,รายกลุ่ม
- เยี่ยมบ้าน ตามความจำเป็น
- ประสานองค์กรภายนอก ในการนำผู้รับฯ ไปร่วมกิจกรรมกับผู้สูงอายุ ในชุมชน
- การบริการอื่น ๆ ที่ผู้รับฯ ต้องการ เช่น ติดต่อญาติทางโทรศัพท์
7. บริการจัดทัศนศึกษา กำหนดเดือนละ 1 ครั้ง
8. บริการด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ เมื่อผู้รับฯ เสียชีวิต โดย
- สถานสงเคราะห์ฯ ดำเนินการเอง
- มอบศพกับมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
- ติดต่อญาติ ญาติรับศพไปดำเนินการเอง

 

ศูนย์ข้อมูลอบจ.เชียงใหม่   ฝ่ายตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
กองแผนและงบประมาณ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่    โทร 0-5389-1500-6 ต่อ 223
โทรสาร 0-5389-1500-6 ต่อ 223
    e-mail :webmaster@cm-pao.com