ประวัติสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์

            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้โปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชานุญาตให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 36 ชันษา ในปี 2534 จำนวน 8 โครงการ โดยโครงการหมู่บ้านวัยทองนิเวศน์ เป็นหนึ่งในจำนวน 8 โครงการดังกล่าว เพื่อให้บริการ แก่ผู้สูงอายุที่มีฐานะปานกลาง ได้มาปลูกบ้านพักตามแบบแปลนที่กรมพัฒนาสังคมและ สวัสดิการกำหนด และได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ โดยมีคุณหญิง สมศรี กันธมาลา เป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้ สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2536 โดยสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ แห่งนี้ ปัจจุบันมีบ้านพัก จำนวน 29 หลัง
      

     ต่อมาได้ขยายให้บริการอุปการะเลี้ยงดูผู้สูงอายุ ที่ประสบปัญหาทางสังคม ประเภทสามัญ โดยเปิดดำเนินการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2538 เป็นต้นมา พื้นที่ทั้งสิ้น 172 ไร่ 3 งาน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอินทขิล โดยได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์จาก กรมป่าไม้            สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กรมประชาสงเคราะห์เดิม) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปัจจุบันนี้ได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายการกระจายอำนาจให้กับองค์กรส่วนท้องถิ่น โดยถ่ายโอนครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2546 และถ่ายโอนด้านบุคลากร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2547           สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ ให้บริการผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ไม่มีผู้อุปการะ ถูกทอดทิ้ง ฐานะยากจน หรืออยู่กับครอบครัวไม่มีความสุข ทั้งชายและหญิง โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ คือ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน ลำปาง และลำพูน ผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น 

ศูนย์ข้อมูลอบจ.เชียงใหม่   ฝ่ายตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
กองแผนและงบประมาณ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่    โทร 0-5389-1500-6 ต่อ 223
โทรสาร 0-5389-1500-6 ต่อ 223
    e-mail :webmaster@cm-pao.com