บรรยากาศสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์


 

ศูนย์ข้อมูลอบจ.เชียงใหม่   ฝ่ายตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
กองแผนและงบประมาณ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่    โทร 0-5389-1500-6 ต่อ 223
โทรสาร 0-5389-1500-6 ต่อ 223
    e-mail :webmaster@cm-pao.com