Mr. Boonlert Buranuprakorn
Chief Executive of CMPAO
Chiangmaiheritage


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  ***Welcome to Chiang Mai Provincial Administrative Organization***

 

QR CODE
Chiang Mai Provincial Administrative Organization
17/4/2562  ครงการสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์รักษ์ภูมิคิด วิถีชีวิตล้านนา บ้านสุมาลีพอเพียง
17/4/2562  พิธีเปิดจุดบริการประชาชนภายใต้โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562
10/4/2562  ร่วมแถลงข่าวกิจกรรม “ม่วนอก ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่” ณ ลานน้ำพุ หน้าศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์
10/4/2562  งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2562
9/4/2562  พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อทำน้ำอภิเษก และพระราชพิ

9/4/2562   ประกาศผลสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
12/3/2562   ผลการพิจารณารับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน หรือการโอนลดระดับตำแหน่งโดยความสมัครใจ ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
12/3/2562   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของอบจ
8/2/2562   รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
4/2/2562   ประกาศรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมืองในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกันหรือการโอนลดตำแหน่งโดยความสมัครใจ ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
4/6/2561
19/7/2561
19/7/2561
   
   
 
 
Copyright@ 2018 Chiang Mai Provincial Administrative Organization (CMPAO) 888 Chotana Rd., Changphuak Sub-district, Muang Chiang Mai, Chiang Mai 50300 Thailand
E-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th Tel and fax +66 5399 8334