นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่

24092018 1

พิธีเปิดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ในช่วงสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562) และร่างแผนฯในระยะที่ 2

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา(องค์กรสาธารณประโยชน์) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ในช่วงสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562) และร่างแผนฯในระยะที่ 2 โดยมีดร.อรรณพ พงษ์วาท ประธานกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมและนายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะเลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ร่วมการประชุมกับคณะทำงาน ประกอบด้วย คณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ , คณะทำงานด้านจัดงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ , คณะทำงานกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ (กองทุน 10 บาท) คณะทำงานการประชาสัมพันธ์สู่สาธารณะ , คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ , คณะทำงานด้านติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาและคณะทำงานตรวจสอบกิจการภาคี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 


 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th