นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

26092018 1

พิธีเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นายจีรเดช จีแดง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 และขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งขอกันเงินกรณีที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกผัน ประจำปีงบประมาณ 2560 ? 2561 โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมสภาฯ ณ ห้องรอยัลออคิดบอลลูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 


 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th