นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  งานวันคล้ายวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2561 และประกาศปลอดโฟมและลดการใช้ถุงพลาสติก ในอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2561 และประกาศปลอดโฟมและลดการใช้ถุงพลาสติก ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนในสังกัด
ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
_____วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้พี่น้องชาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทราบถึงความเป็นมาของการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ พิธีทางศาสนาและพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ที่สมควรได้รับการยกย่อง ประจำปี 2561 ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
_____ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศ "ปลอดโฟมและลดการใช้ถุงพลาสติก" เพื่องดการใช้ภาชนะจากโฟมใส่อาหารซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพจากการมีสารก่อมะเร็งแล้วยังเป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งใช้เวลาย่อยสลายนานกว่า 400 ปี และหากเผาไหม้จะก่อให้เกิดภาวะก๊าซเรือนกระจก และเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ธรรมชาติกับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน พร้อมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยการนำบรรจุภัณฑ์อื่นมาทดแทน ได้แก่
1. การนำกล่องชานอ้อย เนื่องจากไปโอชานอ้อยย่อยสลายตามธรรมชาติได้ในเวลา 45 วัน
2. การใช้เซรามิกหรือที่เก็บอาหารที่ได้มาตรฐาน
3. การใช้วัสดุธรรมชาติดั้งเดิม เช่น ไม้ไผ่ ใบตอง
4. การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นแก้ว
5. การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหรรม (มอก.)
6. การนำถุงผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติก
_____เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้โฟมบรรจุอาหารปรุงสำเร็จซึ่งส่วนใหญ่มีความร้อนเกิน 70 องศาเซลเซียส และมีไขมัน ส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนสารเคมี เช่น สารสไตรีน เบนซิน พทาเลท กับอาหารที่ใช้โฟม ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก สมองเสื่อม เป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ทำให้เป็นหมันหญิงมีครรภ์อาจทำให้เกิดลูกที่มีอาการดาวน์ซินโดรม เป็นต้น นอกจากนี้ขยะจากโฟมบรรจุอาหารเป็นขยะที่ย่อยสลายยากใช้เวลาถึง 450 ปี
กว่าจะสลายตัวได้หมด ซึ่งหากผู้บริโภครับประทานอาหารจากกล่องโฟมและถุงพลาสติก มีโอกาสได้รับสารสไตรีนในกล่องโฟมได้ง่ายถึง 5 ปัจจัย ได้แก่
1. อุณหภูมิที่ร้อนขึ้นหรือเย็นลง ทำให้สไตรีนซึมเข้าสู่อาหารได้สูง
2. ถ้าปรุงอาหารโดยใส่น้ำมัน น้ำส้มสายชูแอลกอฮอล์ จะสามารถดูดสารสไตรีนจากกล่องโฟมออกมาได้มากกว่าปกติ
3. ถ้าซื้ออาหารใส่กล่องทิ้งไว้นานๆ ไม่ได้รับประทาน อาหารจะดูดสารสไตรีนได้มาก
4. ถ้านำอาหารที่บรรจุโฟมเข้าไมโครเวฟ สไตรีนจะไหลออกมาในปริมาณมากเช่นกัน
5. ถ้าอาหารสัมผัสพื้นที่ผิวกล่องโฟมมาก ๆ รวมถึงร้านไหนตัดถุงพลาสติกใสรองอาหาร จะได้รับสารก่อมะเร็งเป็น
2 เท่า ทั้งสไตรีนและไดออกซินจากถุงพลาสติก
_____องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาว ร่วมรณรงค์
ลดการใช้ปลอดโฟมและถุงพลาสติก เพื่อสุขภาพที่ดีและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชนทุกคน

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th