นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  พิธีเปิดโครงการมหกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562
พิธีเปิดโครงการมหกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการมหกรรมส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมหกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติบัตร เชิดชูเกียรติแก่เยาวชนดีเด่น ทั้ง 25 อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 60 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้มีเวทีในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยภายในงานมีการออกบูธนิทรรศการ แสดงผลงานของค่ายเยาวชนดีเด่นและเครือข่ายพัฒนาเด็กในจังหวัดเชียงใหม่ และการประกวดความสามารถต่าง ๆ ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th