นายธัชพล อภิรติมัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การประเมินความโปร่งใสภาครัฐITA
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  โครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ.เชียงใหม่ และนายกอบจ.เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนประมาณ 200 คน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่ เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th