km
 


  กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกและสมัยที่ 2 ประจำปี 2559
กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559  spa07.pdf
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th