km
 


  ขั้นตอนและห้วงเวลาการพิจารณาจ่ายเงิน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
ขั้นตอนและห้วงเวลาการพิจารณาจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ(กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th