km
 


  กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี ๒๕๖๐

กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี ๒๕๖๐ และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐   spa60_17.pdf

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th