km
 


  ประกาศ อบจ.ชม. เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบจ.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th