km
 


  พระสถูปเจดีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

ประชาชนร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานว่าครั้งหนึ่งพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมา  ประทับแรม ณ เมืองงายแห่งนี้ ก่อนจะกรีฑาทัพต่อไปยังเมืองอังวะของพม่า โดยพระสถูปเจดีย์ฯมีลักษณะเป็นฐาน  8 เหลี่ยม ที่ฐานด้านหนึ่งประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แต่ละด้านของฐานเป็นแผ่นศิลาสลักเรื่องพระราชกรณียกิจของพระองค์ สลับกับแผ่นหินอ่อนที่เล่าพระราชประวัติ และประวัติการสร้างพระสถูปแห่งนี้ ด้านหลังขององค์พระสถูปเจดีย์ฯ จะเป็นที่ตั้งของค่ายหลวงจำลอง ภายในประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และสมเด็จพระสุพรรณกัลยา ประดิษฐานอยู่ให้กราบไหว้

ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ที่บ้านเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้เข้าสักการะทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น.

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th