นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
Chiangmaiheritage

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต-5-ปี
ictcm
webplan1
1 01
Untitled 23125
1 01
cminfo
laws
laws
edubanner

laws
tech
info.go.th
newskm
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
การคัดเลือกข้าราชการ-พนักงานดีเด่น
ผลการประเมินcoreteam
PLB
SPLB
 

  วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย


 
มิถุนายน 2565
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-

21/6/2565 
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาช..
20/6/2565 
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา ๑๖.๔๕ น. นายสรศักดิ์ วจีสัตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาช..

23/6/2565   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
17/6/2565   FTI EXPO 2022: SHAPING FUTURE INDUSTRIES
15/6/2565   ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ไตรมาศ 2/2565)
15/6/2565   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอฝาง แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
13/6/2565   ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) ประจำปี พ.ศ. 2565
12/4/2565
8/4/2565
 
18/6/2565  
อบรมให้ความรู้เรื่องพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศและการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแม่อายฯ
10/6/2565  
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
7/6/2565  
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
 
31/5/2564    วารสารวิชาการท้องถิ่นเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน Clinic Center อบจ.พิษณุโลก เมษายน 2564
3/9/2563    วารสารวิชาการท้องถิ่นเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน Clinic Center อบจ.พิษณุโลก สิงหาคม 2563
25/8/2563    วารสารวิชาการท้องถิ่นเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน Clinic Center อบจ.พิษณุโลก กรกฎาคม 2563
คำเมือง :ก๋อย
คำแปล ก. ไม้เถามีหนาวหัวกลมใหญ่ อยุ่ในดินมีพิษเบื่อเมา


 


 
 
   
   
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th
วิสัยทัศน์ อบจ.เชียงใหม่
รายงานประจำปีงบประมาณ อบจ.เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
อบจ.ส่วนแยกเขตใต้
อบจ.ส่วนแยกเขตเหนือ
------------------------
การบริหารทรัพยากรบุคคล
------------------------
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
แผนดำเนินงานอบจ.
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การติดตามและประเมินผล
------------------------
แผนบริหารความเสี่ยง
------------------------
แผน BCP
------------------------
รายงานการรับฟังความคิดเห็น (ประชาคม) แผนพัฒนาท้องถิ่น
------------------------
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม
------------------------
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
------------------------
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่น
------------------------
รายงานการประชุมสภา
------------------------
การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
------------------------
ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อบจ.ชม.
------------------------
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
------------------------
ศูนย์ดำงรงธรรม อบจ.เชียงใหม่ รับฟังข้อคิดเห็น/ร้องเรียน
------------------------
รายงานสรุปการร้องเรียนประจำปี
------------------------
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
------------------------
ปฏิทินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
------------------------
บริการสาธารณะอาคารและสถานที่ของ อบจ.เชียงใหม่
------------------------
การมอบอำนาจในการบริหารราชการ
------------------------
ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ อบจ.ชม.
------------------------
คู่มือการจัดทำและประสานแผน
------------------------
คู่มือสำหรับประชาชน
------------------------
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
------------------------
สรุปรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
------------------------
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน