km
 


  อบจ.เชียงใหม่ส่วนแยก เขตใต้
อบจ.เชียงใหม่ส่วนแยก เขตใต้

โครงการศูนย์บริการประชาชน อบจ.สาขา ๑

ในพื้นที่ อ.ดอยหล่อ อ.จอมทอง อ.แม่แจ่ม อ.กัลยาณิวัฒนา อ.ออด อ.ดอยเต่า และ อ.อมก๋อย

นปี 2564 มกราคม 2564- มีนาคม 2564 มีหนังสือจากผู้เข้ารับบริการ จำนวน 24 ฉบับ

>

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีหนังสือจากผู้เข้ารับบริการจำนวน ๑๘๐ ฉบับ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีหนังสือจากผู้เข้ารับบริการจำนวน ๑๕๔ ฉบับ

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีหนังสือจากผู้เข้ารับบริการจำนวน ๑๓๔ ฉบับ

ในปี 2564 มกราคม 2564- มีนาคม 2564 มีหนังสือจากผู้เข้ารับบริการ จำนวน 24 ฉบับ

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th